Ga naar de inhoud

ANBI

De Historische Vereniging Avereest is door de Belastingdienst aangemerkt als: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Lees de ANBI voorwaarden

Fiscale voordelen voor een ANBI
Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

Inkomsten
Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI’s spreiden zich uit over:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Schenkings- en Successierecht

Uitgaven
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

Jaarrekening

Donateurs/Erflaters
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

De ANBI’s dienen te voldoen aan de eisen van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Giften aan de Historische Vereniging Avereest leiden tot een extra fiscale aftrek van 25% tot een maximaal bedrag van €1.250,- 

Belangrijke ANBI gegevens
Naam:
 Historische Vereniging Avereest
Fiscaal nummer: 8008.78.929
Kamer van Koophandel: 40061449
Bezoekadres en Postadres: Oude Zuidwolderstraat 13, Dedemsvaart (Navigatie: Langewijk 162)
Internetadres: https://www.hvavereest.nl
Telefoon: (0523) 615810
Email: contact mailadres

Bestuursleden:

 • Voorzitter: B. Rooseboom
 • Secretaris: W. Sekeris
 • Penningmeester: J. Kamphuis
 • Ledenadministratie: C. Moes
 • Red. ‘Avereester Kroniek: C. Moes
 • Bestuurslid: M. Westerbaan
 • Bestuurslid: C. Knook
 • Bestuurslid: G. Tempelman
 • Bestuurslid: B. Froklage

Doelstelling
De Historische Vereniging Avereest (HVA opgericht in 1984) doet haar uiterste best om de geschiedenis van onze voormalige gemeente Avereest “levend” te houden. De HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden. Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Tengevolge van de gemeentelijke herindeling is de gemeente Avereest per 1 januari 2001 samengevoegd met de gemeentes Gramsbergen en Hardenberg. 

Statuten Artikel 1

De vereniging verwerft haar inkomsten uit:

 • jaarlijkse contributie van leden
 • entreegelden
 • subsidie van gemeente- sponsoring- opbrengst van één boekpublicatie per jaar
 • giften

Statuten Artikel 5

Werkzaamheden:
De werkzaamheden betreffende de Historische Vereniging als ook het streekmuseum ”De Kalkovens” worden gedaan door vrijwilligers. Daarvoor zijn een aantal werkgroepen samengesteld voor:

 • ontvangst en rondleiding gasten (ook in groepsverband)
 • de smederij (geven van demonstraties en helpen bij workshops)
 • de timmerwerkplaats (als boven)
 • archief
 • ict
 • redactie d’Avereester Kroniek
 • enz.

De werkgroepen zijn belast met o.a. de volgende activiteiten:

 • Openstelling van het streekmuseum gedurende 5 middagen per week
 • Gastvrij ontvangen van bezoekers in oudheidkamer of turfschuur
 • Geven van rondleidingen door het streekmuseum
 • Organiseren van demonstraties/workshops in de oude smederij en timmerwerkplaats
 • Organiseren van exposities betreffende geschiedenis en ontwikkeling van de voormalige gemeente Avereest
 • Beschikbaar stellen van de opgedane kennis via d’Avereester kroniek (1x per kwartaal) en de website
 • Binding met geïnteresseerden via facebook en website
 • Rubriceren en archiveren nieuw binnengekomen documenten en objecten
 • Werken aan verbeteringen binnen het bestaande archief, zodat bezoekers daar meer en meer gebruik van kunnen maken
 • Samenwerking door middel van cultuurarrangementen met de Tuinen Mien Ruys
 • Culturele lesprogramma’s voor basisschoolkinderen en eerste klassen vervolgonderwijs in Dedemsvaart en omgeving.
 • Leerlingen van het vervolgonderwijs laten kennismaken met smederij d.m.v. een korte kennismakingscursus (ca. 5 uur)
 • Het organiseren van diverse activiteiten rond museumweekend (zowel binnen het museum als ook daarbuiten)
 • Het organiseren van diverse activiteiten rond Open Monumentendag, waarbij het thema van deze dag centraal staat, bijv. expositie, wandeling, fietstocht, enz.
 • Eens per twee jaar het organiseren van een Avereester Historisch Spektakel, waarbij één jaar uit de historie van de voormalige gemeente Avereest centraal staat. (voor het eerst in 2016)
 • Samenwerking met de andere hist. ver. binnen de gemeente Hardenberg
 • Evaluatie met alle vrijwilligers aan het eind van het seizoen om ervaringen uit te wisselen en zo nodig verbetering door te kunnen voeren in het volgend seizoen.

Andere activiteiten in de komende jaren:
Naast de eerdere genoemde activiteiten, blijft de vereniging zich ook doorlopend inzetten voor het realiseren van haar ”dromen”, bijv.:

 • het realiseren van een sluisje nabij het museumterrein (het kanaal De Dedemsvaart kende vroeger 8 sluizen).
 • een functie geven aan de fundering van de gashouder. De gashouder is verplaatst, de ”oude” fundering is behouden gebleven.

TENSLOTTE:

De HVA heeft een droom, nl. het weer bevaar maken van het kanaal De Dedemsvaart en het Ommerkanaal. De vereniging heeft daarvoor een in de afgelopen jaren daarvoor een plan ontwikkeld. Niet het weer opnieuw graven van een kanaal De Dedemsvaart staat daarbij voorop, maar het met elkaar verbinden van nog bestaande waterwegen. De mogelijkheden zijn er! De dorpen Nieuwleusen, Balkbrug, Dedemsvaart en Lutten zouden daardoor weer per boot (pleziervaart) bereikbaar kunnen worden. De HVA probeert hiervoor diverse partijen enthousiast te maken.

Financieel beheer:
Door een zeer zorgvuldig beheer van inkomsten en uitgaven is de vereniging al gedurende 30 jaar in staat haar werkzaamheden naar behoren en tot volle tevredenheid van haar leden en andere belangstellenden uit te voeren. Ten aanzien van de ”Andere activiteiten ….” voert de vereniging een ”ad hoc-beleid”. Zij is van mening dat deze pas kunnen worden uitgevoerd indien daarvoor, door de vereniging zelf, de nodige financiële middelen ter beschikking kunnen worden gesteld en na goedkeuring door haar leden in de jaarlijks te houden ledenvergadering.

Baten & Lasten

Beloningsbeleid:

Er vindt geen beloning plaats voor personeel en directie

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest