Ga naar de inhoud

Mr. Jan Marie Ravesloot

Burgemeester van Avereest van 15 oktober 1937 tot 11 januari 1946.

Inleiding

Jan Marie Ravesloot werd geboren te Tull en ’t Waal op 28 oktober 1907, uit het huwelijk van Jan Ravesloot en Louise van Dullemen. Zijn vader was Nederlands Hervormd predikant in die plaats. Het gezin Ravesloot‑van Dullemen was aangesloten bij de Christelijk Historische Unie, welke politieke partij met de A.R.P. (Anti Revolutionaire Partij) en de K.V.P. (Katholieke Volkspartij destijds werd samengevoegd tot het C.D.A. (Christen Democratisch Appèl).

Na zijn lagere schooltijd ging de jonge Ravesloot naar het gymnasium om vervolgens de studie “Nederlands Recht” aan te vangen aan de Universiteit te Leiden. Na het behalen van zijn bul kreeg hij, na eerst een andere functie te hebben uitgeoefend, een aanstelling als secretaris van de “Armenraad” te ‘s‑Gravenhage.

De “Armenraad”, ook wel genoemd “Armenzorg”, was in de jaren dertig van de vorige eeuw een vorm van hulpverlening aan hen, die niet zelf in hun materiële behoeften konden voorzien. Eén en ander geschiedde vanwege kerkelijke instellingen (Diaconieën), door particulieren of door de overheid. Gezien het huidige sociale stelsel in Nederland zijn “Armenzorg” en |”Armenraad” verouderde begrippen.

Huwelijk

Op 26 september 1935 huwde de jonge Ravesloot zijn studiegenote, de juriste Mr. Francisca Theodora Bernardina Brandts, geboren te ‘s‑Gravenhage op 13 november 1909 en overleden te Utrecht op 31 mei 1977.

Uit het huwelijk van het echtpaar Ravesloot‑Brandts werden drie kinderen geboren:

1. Jan Lodewijk, geboren te ‘s‑Gravenhage op 6 juni 1937.

2. Marianne Josine, geboren te Avereest op 16 mei 1939.

3. Francine Louise, geboren te Avereest op 19 maart 1946 en overleden op 30 augustus 1995.

Welkom in de gemeente Avereest.

Benoeming tot burgemeester van Avereest

Drie dagen na zijn benoeming, op 18 oktober 1937, werd de heer Ravesloot als burgemeester van de gemeente Avereest geïnstalleerd.

Burgemeester Ravesloot heeft een vrij moeilijke ambtsperiode in Avereest gehad:

A. Benoemd in de tweede helft van de dertiger jaren van de vorige eeuw, de beruchte crisisjaren met de vele werklozen en de daarmede gepaard gaande schrijnende armoede in Avereest.

B. De afkondiging door de regering van de mobilisatie op 28 augustus 1939 voor het gehele dienstplichtige reservekader en van de lichtingen 1924 tot en met 1939. Er moest toen voor een hele compagnie (circa 180 man) van het 20ste‑Regiment Infanterie, onder commando van de kapitein A.P. Durand, inkwartiering worden geregeld. (Even een sprongetje zijwaarts. Kapitein Durand was erg geliefd bij zijn manschappen. Zijn koosnaam was “Appie”. De kapitein was met zijn staf ingekwartierd in het statige pand Moerheimstraat 1, Dedemsvaart, van de familie Kappers. Door middel van het uitschrijven van een prijsvraag werd het pand  “Huize Paraat” genoemd).

C. De overval van Nazi‑Duitsland op Nederland, op vrijdag 10 mei 1940,  met alle verschrikkelijke gevolgen van dien, gedurende vijf jaar.

Onderduiken

In de maand juni 1944 was het voor de burgemeester en zijn gezin beter om een tijdje van het toneel te verdwijnen door onder te duiken in Den Haag. Op 13 juni 1944 werd door de bezetter de N.S.B.er Jan van Arkel tot burgemeester van Avereest benoemd. Op 28 april 1945 werd “burgemeester” van Arkel door het Militair Gezag gearresteerd en geïnterneerd.

Ambtswoning leeggeroofd

Op zaterdag 7 april 1945 werd de ambtswoning van burgemeester Ravesloot, gelegen aan de Hoofdvaart, destijds plaatselijk bekend als Wijk F, nummer 116, sinds 1947 plaatselijk bekend als Hoofdvaart 7, door een aantal terugtrekkende militairen van het “Herrenvolk” leeg geroofd. Vermoedelijk waren de familieleden van deze militairen in “Heimat ausgebombt” en konden zij de vrij kostbare inboedel van het burgemeestersgezin goed gebruiken. Toen burgemeester Ravesloot, na bijna een jaar ondergedoken te zijn geweest, op vrijdag 20 april 1945 met zijn gezin terug kwam in de gemeente Avereest, vond hij daar een, door de Duitsers met hun beruchte “Gründlichkeit”, totaal leeggeplunderd huis.

De grote inzameling

In verband met heit feit, dat burgemeester Ravesloot gedurende zijn ambtsperiode zich had leren kennen als een ware burgervader voor zijn gemeentenaren, wilde men een actie op touw zetten om het getroffen burgemeestersgezin schadeloos te stellen. Er werd een comité samengesteld, bestaande uit een aantal vooraanstaande ingezetenen, met als doel geld in te zamelen voor de aanschaf van een nieuwe inboedel. Vrijwilligers uit alle lagen der bevolking gingen huis aan huis op pad om door middel van intekenlijsten te collecteren. Het uiteindelijke resultaat van deze spontane actie was in een woord verbluffend. Het totaal bedrag van deze spontane inzameling bedroeg een voor die tijd kapitale som. Nagenoeg iedere Avereester had zijn of haar steentje bijgedragen om tot dit succes te komen. Het actie‑comité schafte een kloek boekwerk aan, waarvan de voorzijde was voorzien van het wapen van de gemeente Avereest, in welk boekwerk alle intekenlijsten gebundeld waren opgenomen. Het totale bedrag van de inzameling werd met het boek aan burgemeester Ravesloot ter hand gesteld. De opdracht, vermeld op de eerste bladzijde van het betreffende boekwerk, luidde als volgt:

Als spontane uiting van blijdschap over den behouden terugkeer van Mr. J.M.Ravesloot als Burgemeester van Avereest, op 20 april 1945, na een jaar van gedwongen scheiding, boden de hierachter vermelde ingezetenen van de gemeente Avereest hem en zijn gezin als blijvende herinnering een cadeau aan, noodig voor het opnieuw inrichten van hun, door den Duitschen overweldiger leeggeroofde woning. Dedemsvaart, 7 juni 1945.”

Ambtswoning van burgemeester Ravesloot.

Benoeming Almelo en Delft

Op 11 januari 1946 werd de heer Ravesloot benoemd tot burgemeester van de gemeente Almelo, terwijl twintig jaren later zijn benoeming tot eerste burger van de gemeente Delft volgde. Een mooie carriëre dus!

Boek naar Historische Vereniging Avereest

Na het overlijden van burgemeester Ravesloot te Baarn, op 24 maart 1985, kwam het boek in handen van zijn zoon, de inmiddels overleden emeritus‑predikant Jan Lodewijk Ravesloot. Jan Lodewijk Ravesloot overleed te Hardenberg, op 2 maart 2003. De Historische Vereniging Avereest mocht destijds uit handen van Mevrouw Z.J. Ravesloot‑van Nimwegen het boek ontvangen, een belangrijke aanwinst van de collectie boekwerken van deze vereniging. In het betreffende boek staan op de ingebonden intekenlijsten welgeteld 2223 handtekeningen van inwoners van Avereest (Dedemsvaart ‑ Balkbrug ‑ Oud‑Avereest), waaronder enige handtekeningen van tijdelijk in de gemeente Avereest ondergebrachte evacuees uit het westen van Nederland. Uit het vorenstaande moge blijken, dat de solidariteit onder de mensen in die dagen kort na de bevrijding van de Duitse overheersing bijzonder groot is geweest.

Slot

Dit was in vogelvlucht de historie van het burgemeesterschap van Mr. Jan Marie Ravesloot. Hij was een overheidsdienaar, die voor al zijn gemeentenaren een luisterend oor had en zich in vrij korte tijd van zijn ambtsperiode bijzonder geliefd wist te maken.

Met dank aan de dames Z.J. Ravesloot-van Nimwegen en M.J. Schorer-Ravesloot voor het beschikbaar stellen van de foto’s en documenten en en verstrekken van de nodige informatie.

Peter Makaske, amateur-historicus

Bronnen

– Mevrouw Z.J. Ravesloot-van Nimwegen, Dedemsvaart

– Mevrouw M.J. Schorer-Ravesloot, Naarden

– De Grote Geïllustreerde Encyclopedie van Uitgeversmaatschappij Reader’s Digest

– Kroniek van Nederland, Uitgeversmaatschappij Agon-Elsevier

– Eigen archief

error: Inhoud is beveiligd! ©HVAvereest