ANBI

De Historische Vereniging Avereest is door de Belastingdienst aangemerkt als: Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Fiscale voordelen voor een ANBI
Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst? De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoelinstellingen en haar donateurs/erflaters. Hieronder treft u een korte samenvatting aan.

 

Inkomsten
Een door de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Daarnaast zijn er fiscale faciliteiten voor de Overdrachtsbelasting in verband met schenkingen van onroerende zaken. Fiscale faciliteiten voor ANBI's spreiden zich uit over:

 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting
 • Schenkings- en Successierecht

 

Uitgaven
Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De uitkeringen volgens de doelstellingen worden niet in Nederland belast.

 

Donateurs/Erflaters
Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). Nalatenschappen ontvangen door een ANBI zijn vrijgesteld van successierecht.

De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

Giften aan de Tuinen leiden tot een extra fiscale aftrek van 25% tot een maximaal bedrag van €1.250,- 

 

Belangrijke ANBI gegevens
Naam:
Historische Vereniging Avereest
Fiscaal nummer: 8008.78.929
Kamer van Koophandel: 40061449
Bezoekadres: Oude Zuidwolderstraat 13, Dedemsvaart

                     Navigatie: Langewijk 162.

Postadres: De Aak 58, 7701 LB Dedemsvaart
Internetadres: http://www.hvavereest.nl
Telefoon: (0523) 615810
Email: info@hvavereest.nl

 

Doelstelling:

De Historische Vereniging Avereest (HVA opgericht in 1984) doet haar uiterste best om de geschiedenis van onze voormalige gemeente Avereest "levend" te houden. 
De HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden.
Tengevolge van de gemeentelijke herindeling is de gemeente Avereest per 1 januari 2001 samengevoegd met de gemeentes Gramsbergen en Hardenberg.

Bestuursleden
Voorzitter: B. Rooseboom
Secretaris: J.H. Slot-Kelder
Penningmeester: E. Oosterveen-Kleis
Bestuurslid: J. Dijkstra
Bestuurslid: R. Moes
Bestuurslid: J. Veenstra

Bestuurslid: W. Otter

Bestuurslid: F. Zijlstra


Beloningsbeleid:

De Historische Vereniging Avereest is een vrijwilligersorganisatie.

 

Actuele activiteiten

 • Openstelling van het streekmuseum gedurende 5 middagen per week
 • Geven van rondleidingen door het streekmuseum
 • Organiseren van demonstraties/workshops in oude smederij en timmerwerkplaats
 • Gastvrij ontvangen van bezoekers in oudheidkamer of turfschuur
 • Organiseren van exposities betreffende geschiedenis en ontwikkeling van de voormalige gemeente Avereest
 • Beschikbaar stellen van de opgedane kennis via d'Avereester kroniek (1x per kwartaal) en de website
 • Binding met geinteresseerden via Facebook en website
 • Samenwerking door middel van cultuurarrangementen met de Tuinen Mien Ruys
 • Culturele lesprogramma's voor basisschoolkinderen in Dedemsvaart en omgeving

Meer gegevens vindt u op www.hetanbiregister.nl.