Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; waterbron en loop; (1). 1996-2

De Reest is een van de weinige echte hoogveenbeken in Nederland. In de oorspronkelijke situatie werd de Reest gevoed door het hoogveengebied van de marke Lutten en het aangrenzende gebied, dat een onderdeel vormde van de moerassen van het Boertanger Moor.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; over de boorden van de Reest; (2). 1996-4

De oudste berichten over de Reest komen uit het Benedictijner klooster in Ruinen. Dat klooster werd in 1325 verplaatst naar Dikninge (schrijfwijze van Coert, anderen schrijven Dickninge), dat aan de Reest lag.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; het onderhoud; (3). 1997-1

De regeling van het onderhoud van rivieren en waterlopen is in Drenthe vanouds in de eerste plaats een taak van het plaatselijk bestuur geweest, van de buurtschap, het kerspel en de marke. Deze maakten zelf hun verordeningen en voorschriften, de zogenaamde willekeuren.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; afwateringsproblemen door de eeuwen; (4). 1997-2

De Drentsche Kanaal Maatschappij ontstond in 1850. Die had toen al plannen tot verbetering van de Hoogeveensche Vaart. Voor de afvoer van het overtollige water beperkten de plannen zich tot een mogelijkheid via de Bloemberg naar de Reest.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; waterloopkundige plannen; (5). 1997-3/4

De plannen van Kommers, tot verbetering van de waterstaatkundige situatie, waren tweeërlei. Naast de verbeteringen in het Reestdal streefde hij ook oplossingen in groter verband na.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; Stenen Pijp, de weg naar Drenthe; (6). 1998-1

Oude landkaarten laten daar waar nu de Dedemsvaart en tal van andere bekende gegevens zijn te vinden, uitgestrekte (veen)moerassen zien, met hier en daar een meerstal (een doorgaans wat grotere waterpartij in het laagste gedeelte van het gebied, mede vanwege een niet of weinig doorlatende bodem), alsmede de stervormige verdedigingswerken 'De Ommerschans'.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; streeknamen; (7). 1998-2

Vanaf april 1672 lag ritmeester Emminga met zijn compagnie negen weken 'op Suitwolde'.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; over de waterschappen; (8). 1998-3

Drenthe is lange tijd door een steeds weerkerende wateroverlast geplaagd geweest, vooral in zijn laag gelegen randgebieden.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; hoog water; (9). 1998-4

"Elk sal zyn waterwegen, weteringen, gravens en de sloeten bynnen caspels klaer ende schoen holden, na older gewoonten. Ende die weteringe sal wyd wesen sestyn voeten ende elck erfgename sal syn dyk ende weteringe onderholden na older gewoonten, ende dat nae vermelt (van) de slagcedul...".

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; verbetering waterafvoer; (10). 1999-1

In de loop van de jaren zijn er ettelijke plannen gemaakt ter verandering van de waterafvoer via de Reest.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; briefwisseling over een gebeurtenis; (11). 1999-2

Het afdammen van de Reest ter plaatse van de Drentsche Wijk, om laatstgenoemde wijk veel beter te kunnen gebruiken voor het afvoeren van de turf uit de vervening bij onder meer Drogteropslagen maar waardoor de Reest in zijn normale loop ernstig werd aangetast, heeft in 1884 heel wat voeten in de aarde gehad.

Lees meer

 

Bruggen over de Reest; (Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd 12). 1999-3

De Reest kent 24 bruggen, waarvan er 15 in particulier eigendom zijn en 9 in handen van de gemeenten. Sommige van deze bruggen zijn niet meer dan vonders, smalle houten loopbruggetjes.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; bruggen over de Reest II; (13). 2000-1

Op 12 augustus 1858 stelde de Avereester raad het bestek en de voorwaarden vast voor de aanbesteding voor "het maken van eene Straatweg tusschen den Straatweg van Meppel naar Hoogeveen .........

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd (14). 2000-2

Het boek "Het Drentse Landschap" verscheen in 1986 onder eindredactie van J. Abrahamse, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Stichting Het Drentse Landschap.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; flora; (15a). 2000-3

Bodemkundig gezien liggen in het Reestdal overwegend veengronden. Dit veen is ontstaan in een tamelijk voedselrijk milieu, waarin soms moerasijzererts, zoals vivianiet en sideriet, is gevormd.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd; fauna; (15b). 2000-4

In het vorige nummer werd voornamelijk de flora van het Reestdal belicht. Deze keer ligt de nadruk op de fauna.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd. (16a) 2001-1

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd (22). 2003-1

Voor wijlen A. Piel uit Balkbrug is, zo laat hij in ”Feiten uit het verleden van Avereest" lezen, het Reestdal hét natuurmonument van Avereest. Hij oordeelt dat men voor het omschrijven van het Reestdal, zoals zich dat in de loop der tijden heeft ontwikkeld, een ............

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd (23). 2003-2

De Reest is zo vaak aanleiding voor een krantenbericht geweest, dat die berichten alles bij elkaar wel een boek zouden kunnen vullen. Ik heb er geen archief van bij gehouden en de archieven van de verschillende kranten "doorspitten" vergt een gigantische hoeveelheid tijd (wat op zich overigens geen reden mag zijn om het achterwege te laten).

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd (24a). 2003-3

”Ramp voltrekt zich rondom Reestdal”, zette de Dedemsvaartse Courant boven een (lang) artikel van 8 mei 1993. De Hoogeveense Courant gebruikte op 17 maart voor een veel beknopter bericht een wat minder alarmerende kop: ”Boeren protesteren tegen verhoging waterpeil De Reest”.

Lees meer

 

Hoogveenbeek de Reest vaak bedreigd (24b). 2003-4

De groep verontruste boeren uitte bij brief van 1 maart 1993 bezorgdheid bij Gedeputeerde Staten van Drenthe en de Landinrichtingsdienst over "de vele plannen, die het voortbestaan van de boeren bedreigen", doelend op de voor ogen staande herinrichting van Paardelanden-Schrapveen.

Lees meer