750 Jaar Avereest 1236 - 1986. 1986-1/2/3

Het lag al lang in de bedoeling, dat er in Drenthe nog een klooster zou komen, maar de bisschop van Utrecht, die het gezag over dit deel van het land had, Otto II, had veel te stellen met Rudolf van Coevorden en de Drenthen.

Lees meer

 

Avereest vanaf 1236, stichting van de kerk en de slag bij Ane; ingezonden. 1986-3

J.W. de Weerd

 

Een reaktie op ingezonden: Avereest vanaf 1236. 1986-3

Willem Wind

 

Vesting Ommerschans. 1986-4

Willem Wind

 

Het Schoutambt Avereest. 1989-4

Werner ten Kate

 

Marke Avereest, fictie of werkelijkheid. 1990-2

Werner ten Kate

 

Het Reestdal en de kerk. 1993-1

G.W. Prins - Willem Wind

 

Den luden de Restina; nieuwe kijk op geschiedenis Avereest. 1993-2

Werner ten Kate

 

Ommerschans, de vroegste geschiedenis. 1996-2

Om een indruk te krijgen van hetgeen de kolonisten in de bedelaarskolonie tot stand hebben gebracht, moeten we eerst de totstandkoming van het vroegere vestingwerk in vogelvlucht beschrijven.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (1). 2003-4

Als onderdeel van een vele tientallen afleveringen tellend verslag van een reis van de Asser journalist Harm Boom aan Zuid-Drenthe en Noord- Overijssel, verscheen in de Provinciaal Drentsche en Asser Courant van 12 maart tot 21 april 1879 het verslag dat Harm Boom maakte van zijn bezoek aan Dedemsvaart.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (2). 2004-1

Van het landgoed "Rollecate" naar .... ja, ik zal zien waar ik plaats vind in eene of andere karavaneera en terwijl ik derwaarts trek en niet veel merkwaardigs zie, zal ik mijne lezers het een en ander over de "wording" van de Dedemsvaart mededeelen.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (3). 2004-2

De Dedemsvaart was alzoo in 1811 gegraven tot aan het begin der Katinger en Oosterhuizer Veenen. Voor hen, die zich daar toen plaatsten, ontplooide zich het veen als eene oneffene oppervlakte, die paalde ter regterzijde aan den Hessenweg, ........

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (4). 2004-3

"Duizend pond sterling voor een kromme straat!" - riep een Engelschman, toen hij in zekere stad van Duitschland van de eene eindeloos-regte straat in de andere stapte en overal het mikpunt was der heete Julij-zon.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (5). 2004-4

Na verfrischt te zijn door een kleine versnapering in het druk bezochte logement Ten Cate, zette ik mijne wandeling voort het hotel Steenbergen, gelegen in de "city" van de Dedemsvaart, voort en wel in gezelschap van een man, dien ...................

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (6). 2005-2

De morgen brak aan, ik werd wakker en mij den Psalmist herinnerende, die zegt: O, bij de komst van licht en dageraad, Op 't zien der zon in luisterrijk gewaad, Wordt ook de mensch door 't rijzend zonnelicht, Gewekt, gewenkt tot arbeid en zijn pligt"

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (7). 2005-3.

Hier in het stille veld, bewerkt door nijvre handen,
Buigt zich eerbiedig 't volk voor 's Hoogsten zetel neer, En Bede, Psalm en Lied klinkt langs de tempelwanden,
God en Gods grooten Zoon, die voor ons stierf, tot eer.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (8). 2005-4

Terwijl ik zoo een oogenblik het oog op de school (voor mijne lezers tot in de kleinste bijzonderheden omschreven) rigtte, was ik al spoedig op weg, om vergelijkingen te maken tusschen de oude en nieuwe "onderwijsbedeeling" en plaatste in mijne verbeelding ............

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (9). 2006-1

't Was eene aangename wandeling langs de Dedemsvaart en linksafslaande, langs de Kalkwijk naar de kerk der Roomsch Catholieken. De bouw van dat bedehuis was eene noodzakelijkheid voor de kolonie.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (10). 2006-2

Een gelukkig gesternte wenkte mij, voor ik oostwaarts zou gaan om even het hotel Steenbergen op te zoeken, want op den weg derwaarts verraste mij de heer Meesters, notaris te Avereest, met de propositie om met hem een wandelrit langs de vaart te doen.

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (11). 2006-3

Teekent alles wat wij aan de Dedemsvaart zien welvaart, bespeurt men overal dat men er uit den vreemde overbrengt wat strekken kan om het gemak en de genoegens van het leven te huis en op eigen erf te verhoogen, ..............................

Lees meer

 

Reisherinneringen aan Dedemsvaart van Harm Boom (12). 2006-4

Van de dochter naar de moeder; dat gaat wel meer zoo, hoewel het eigenlijk niet zoo behoort.
Van de Dedemsvaart naar Avereest, naar Old-Avereest, zooals de koetsier tegen mij zeide, naar het dorp Avereest.

Lees meer