Agenda

Uitnodiging algemene ledenvergadering

De jaarlijkse ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 3 april a.s. in de

Turfschuur op het Kalkovencomplex. Aanvang 20.00 uur.

 

AGENDA:

01. Opening door voorzitter Barend Rooseboom

02. Mededelingen en ingekomen stukken

03. Notulen jaarvergadering 21 maart 2016 (d’ Avereester kroniek - juni 2016)

04. Financieel jaarverslag 2016 / begroting 2017

05. Kascontrole 2016

06. Verkiezing leden kascontrole-commissie

07. Bestuursverkiezing

Aftredend en niet herkiesbaar: Johan Veenstra.
Het bestuur stelt in zijn plaats voor:  Gert Tempelman.

Aftredend en herkiesbaar: Janny Slot-Kelder en Fedde Zijlstra

Andere tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden aangemeld bij het bestuur.

08. Rondvraag

09. Sluiting van het officiële gedeelte

PAUZE

Na de pauze: Een presentatie door Jan Dijkema van de ”Natuurwerkgroep De Reest”

                                                                                             

Opmerking:

Het financieel jaarverslag ligt vanaf een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

 

Het bestuur